Estand / Normes / Serveis / Recinte / Preinscripcions
Expositors
Normes

  1. INFORMACIÓ GENERAL
  Maq&punt, mostra de maquinària i accessoris per al gènere de punt.
Dates de celebració: 21, 22 i 23 d’octubre de 2004
Horari:
 • Expositors: de 9 del matí a 8 del vespre
 • Visitants: de 10 del matí a 7 de la tarda

Ubicació: Polígon Industrial - Carrer de les Guixeres 08700 IGUALADA

  2. SECTORS PARTICIPANTS
 
 • Màquines tricotoses rectilínies
 • Màquines circulars
 • Màquines de confecció
 • Màquines d’acabats
 • Màquines de brodar
 • Programació i disseny per ordinador
 • Serveis i complements diversos

Solament es permesa l’exposició de maquinària i accessoris nous, en cap cas es podrà exposar maquinària usada.

  3. INSCRIPCIÓ
  Les empreses interessades a participar a Maq&punt hauran d’emplenar el butlletí de preinscripció i tornar-lo per fax o e-mail a FIRA D’IGUALADA abans del proper dia 14 de juny.

Posteriorment, una vegada efectuada la reserva d’espais, se’ls enviarà un plànol indicant l’espai adjudicat, la sol·licitud d’admissió (que s’haurà d’emplenar degudament i retornar per fax o e-mail a FIRA D’IGUALADA) i els fulls de contractació de serveis.
  4. CONTRACTACIÓ D’ESPAIS
  La distribució i l’adjudicació es faran d’acord amb les prioritats següents i es realitzaran a partir del 14 de juny.

a) Les empreses que van participar en l’anterior edició, maq&punt 2000.
b) Superfície sol·licitada
c) Ordre de sol·licitud de preinscripció
d) Productes a exposar
e) Altres consideracions tècniques

L’adjudicació d’espais de la fira és dret exclusiu de l’organització de Maq&punt.

  5. CONTRACTACIÓ DE SERVEIS
  FIRA D’IGUALADA posa al servei de l’expositor les següents prestacions:
 • Els estands modulars van equipats amb moqueta, presa general de corrent de 100w/m2 ( monofàsica i total) per la llum pròpia de l’estand i un endoll.
 • Els estands de construcció lliure van equipats amb una presa bàsica de corrent de 100w/m2 (monofàsica)
 • Servei de seguretat
 • Servei de cafeteria en el mateix recinte
 • Assegurança de responsabilitat civil
 • Servei d’extinció d’incendi
 • Servei d’emmagatzematge d’embalatges
 • Servei de grua per descàrrega i càrrega en el recinte
 • Inserció gratuïta al catàleg
 • Servei de manteniment i d’atenció de l’expositor

De forma opcional, FIRA D’IGUALADA ofereix serveis i complements com: mobiliari, hostesses, jardineria, allotjament, ampliació d’energia, vapor, aire comprimit etc. Amb la sol·licitud d’admissió se’ls lliurarà els fulls de contractació de serveis.

FIRA D’IGUALADA s’encarrega de la neteja dels passadissos i de les zones comunes. La neteja dels estands és responsabilitat de l’expositor i aquest pot, contractar la neteja en els fulls de contractació de serveis esmentats.

FIRA D’IGUALADA té contractat un equip de megafonia que inclou servei de música ambient i avisos. No es permesa la instal·lació de cap altre equip de so, per part de les empreses expositores, que pugui interferir amb el servei general muntat.

  6. CATÀLEG
  El catàleg oficial de Maq&punt serà editat per l’organització. La inserció d’una pàgina publicitària al catàleg serà totalment gratuïta per als expositors, els quals hauran de lliurar-ne els originals seguint les instruccions del full d’especificacions abans del 31 d’agost.

Els expositors podran contractar un espai publicitari addicional en el catàleg, prèvia sol·licitud a l’organització, i al preu de 300 euros.

L’organització queda exempta de responsabilitat pels errors que poguessin publicar-se.

  7. MUNTATGE I DESMUNTATGE
  L’organització proporcionarà als expositors passis de muntatge i desmuntatge.

El muntatge serà del 14 al 23 d’octubre de 2002. Horari: de 8h a 14h i de 15h a 19h

El desmuntatge serà del 28 al 31 d’octubre de 2002. Horari: de 8h a 14h i de 15h a 19h

En el cas de necessitar muntar o desmuntar en unes hores o dies diferents als establerts, s’ha de demanar autorització a l’organització, que n’estudiarà la possibilitat.

Els estands modulars s’han de tornar en el mateix estat en què van ser lliurats sense poder fer cap forat a les parets ni muntants.

Els expositors que tinguin l’estand de construcció lliure hauran de posar-se en contacte amb l’organització per conèixer les dades tècniques. Així mateix hauran de presentar a l’organització el plànol del projecte.Tot embalatge haurà d’estar perfectament identificat amb les dades de l’expositor. L'organització posarà a la seva disposició un lloc per guardar-los, eximint-ne tota responsabilitat.

  8. PREUS I CONDICIONS DE PAGAMENT
  Inscripció: 150 euros

Estand modular estàndard:

 • De més de 100 m2: 49,20 euros/m2
 • Inferior a 100 m2: 57,70 euros/m2

Espai de construcció lliure:

 • De més de 100 m2: 34,20 euros/m2
 • Inferior a 100 m2: 42,70 euros/m2

Espai mínim 24 m2

S’haurà d’abonar, abans del 15 de juny, el cost de la inscripció i el 50% de l’import de l’estand o espai, el 50% restant, abans de l’1 de setembre de 2002. Tots els pagaments han d’efectuar-se sempre a favor de FIRA D’IGUALADA utilitzant una de les següents fórmules:

 • Xec a favor de Fira d’Igualada
 • Transferència bancària al compte: 2041-0103-36-0040002859 o 2074-0028-60-2036058730

Als preus s’hi afegirà l’IVA corresponent (7 %)

No es determinarà la ubicació de cap expositor que no hagi fet efectiu l’import del primer pagament.

  9. ASSEGURANÇA
  FIRA D’IGUALADA ha concertat una pòlissa de responsabilitat civil de danys a tercers, que serà vigent durant els dies de la fira (inclosos els dies de muntatge i desmuntatge). Hi ha a disposició del contractant una còpia de l’esmentada pòlissa.

L'assegurança de robatori haurà de ser coberta particularment pel propi expositor.

  10.REGLAMENT GENERAL
  Per qualsevol eventualitat hi ha a disposició del contractant el reglament de participació a l’activitat firal de Fira d’Igualada.